paragraf

W związku z pogarszająca się sytuacją finansową rodzin naszych pracowników przekazujemy informację o dotacji do wydatków mieszkaniowych, które choć trochę mogą pomóc.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy

I.

Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub są pozbawieni tego tytułu ale oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

II.

Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  tj. 1454,51 zł (od 1 marca 2013)  i  125% w gospodarstwie wieloosobowym  tj.1038,94 zł (od 1 marca 2013).

- Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej a kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.


- Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


- Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.


III.

 

Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%


Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać dla:


1 osoby ? 35 m2 (+ 30% tj. 45,50 m2)


2 osób ? 40 m2 (+ 30% tj. 52 m2)


3 osób ? 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)


4 osób ? 55 m2 (+ 30% tj. 71,50 m2)


5 osób ? 65 m2 (+ 30% tj. 84,50 m2)


6 osób ? 70 m2 (+30% tj. 91 m2)


a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies